ProFTPD е обновен до 1.3.5a

След обявяването на ProFTPD версия 1.3.5a rpm пакета в CentAlt бе обновен.

С етикет: , ,

Postgres 9.4 не стартира в контейнер – как да поправим

След като обнових Postgres до 9.4 в контейнер при стартиране демонът не стартира със следното съобщение:

 /etc/init.d/postgresql start
[....] Starting PostgreSQL 9.4 database server: main[....] The PostgreSQL server failed to start. ...
 FATAL: could not open shared memory segment "/PostgreSQL.1804289383": Permission denied ... failed!

След търсене в Интернет се оказа, че това съобщение показва недостатъчно споделена памет, но аз имах повече от достатъчно.

Оказа се , че за да се реши проблема трябваше да променя dynamic_shared_memory_type от posix на none.

vi /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf
...
dynamic_shared_memory_type = none 
...

след това демонът стартира нормално

/etc/init.d/postgresql start
[ ok ] Starting PostgreSQL 9.4 database server: main.

Източник: http://www.postgresql.org/message-id/CAOtHd0DPtxDT-cwYGYr1DtdL6nc7NCmc8RT+6xujOGf3wHwg7w@mail.gmail.com

С етикет: ,

Centos 7 как да поправим -bash: ifconfig: command not found

Ако сте инсталирали минимална CentOS 7 и искате да видите вашия адрес с ifconfig може да получите съобщение за грешка:

[root@localhost ~]# ifconfig
-bash: ifconfig: command not found

Ако потърсите командата то тя е в пакета net-tools

[root@localhost ~]# yum search ifconfig
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.mirror.iweb.ca
 * extras: mirror.csclub.uwaterloo.ca
 * updates: mirror.csclub.uwaterloo.ca
=================================================================== Matched: ifconfig ====================================================================
net-tools.x86_64 : Basic networking tools

Ако не желаете да инсталирате допълнителни пакети а само да видите вашия адрес то можете да използвате командата ip addr

[root@localhost ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 08:00:27:eb:6b:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.0.0.15/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic enp0s3
    valid_lft 85578sec preferred_lft 85578sec
  inet6 fe80::a00:27ff:feeb:6b89/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

Ако все пак искате ifconfig трябва да исталирате пакета

[root@localhost ~]# yum install net-tools
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.mirror.iweb.ca
 * extras: mirror.csclub.uwaterloo.ca
 * updates: mirror.csclub.uwaterloo.ca
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package net-tools.x86_64 0:2.0-0.17.20131004git.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==========================================================================================================================================================
 Package              Arch              Version                      Repository           Size
==========================================================================================================================================================
Installing:
 net-tools             x86_64             2.0-0.17.20131004git.el7             base             304 k

Transaction Summary
==========================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 304 k
Installed size: 917 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64.rpm                                           | 304 kB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64                                               1/1
 Verifying : net-tools-2.0-0.17.20131004git.el7.x86_64                                               1/1

Installed:
 net-tools.x86_64 0:2.0-0.17.20131004git.el7

Complete!

Вече може да го изплзвате:

[root@localhost ~]# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:6b89 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:eb:6b:89 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11316 bytes 14098176 (13.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3224 bytes 264337 (258.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
С етикет: , , ,

Как да решим проблема с таймаут на phpMyAdmin

phpMyAdmin е инструмент написан на php , който има за цел да управлява чрез уеб интерфейс MySQL сървъри.
Когато се опитвате да импортирате големи SQL файлове можете да видите следното съобщение:

Просрочено е максималното време за изпълнение от 300 секунди

Ако го изпълнявате на локална машина или машина, която вие управлявате решението е да редактирате файла \phpmyadmin\libraries\config.default.php и да смените
$cfg['ExecTimeLimit'] = 300;
с
$cfg['ExecTimeLimit'] = 0;

Това ще премахне лимита.

В случай, че нямате достъп до конфигурационния файл (и вашия доставчик не кооперира) единствената възможност е да разделите големия файл на по-малки с помощта на текстов редактор и да ги добавите еди по един.
Заб.: Големината на файловете варира и обикновено се определя по метода на пробите и грешките.

С етикет: , , , ,

Как да поправим – zfs-import-cache.service fails on startup

Днес обнових ZFS on Linux до версия 0.6.3 на моя CentOS 7 сървър.

След рестартиране моят “pool” го нямаше.
В системните съобщения имах следното:

Oct 24 10:26:33 hs kernel: SPL: using hostid 0x00000000
Oct 24 10:26:34 hs zpool: cannot import 'tank': pool may be in use from other system
Oct 24 10:26:34 hs zpool: use '-f' to import anyway
Oct 24 10:26:34 hs systemd: zfs-import-cache.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 24 10:26:34 hs systemd: Failed to start Import ZFS pools by cache file.
Oct 24 10:26:34 hs systemd: Unit zfs-import-cache.service entered failed state.

След бързо търсене по Интернет открих, че и други имат подобен проблем.
Източник: https://github.com/zfsonlinux/zfs/issues/2575
За да оправя проблема трябваше да създам hostid

dd if=/dev/urandom of=/etc/hostid bs=4 count=1
С етикет: , ,

Как да изчистим електронните събщения на root потребителя

Ако сте администратор на nix сървър сигурно сте забелязали, че акаунта root получава доста системни съобщения.

Ако вече сте настроили пренасочването на тези съобщения то вече сте ги получили, но в случай че не сте файла става все по-голям и може да съдържа хиляди съобщения.
Почистването на тези съобщения през клиент за електронна поща отнема доста време.

Ако не желаете да запазите тези съобщения и искате бърз резултат, можете да напишете тази команда:

> /var/spool/mail/root
С етикет: ,

CentOS 7 как да инсталираме LAMP

Реших да инсталирам LAMP на новия сървър за да тествам уеб приложения локално. Забележка във версия 7 на CentOS 7 по подразбиране не е класическия LAMP (Linux Apache MySQL PHP) а LAMP ( Linux Apache MariaDB PHP).

Както в повечето пакетно ориентирани системи инсталацията на LAMP в CentOS 7 е пределно опростена и се състои във:

0. Обновяване на системата и инсталиране на EPEL

sudo yum update
sudo yum localinstall --nogpgcheck http://download.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm

1. Инсталиране на пакетите
sudo yum install httpd mariadb-server mariadb php php-mysql php-gd php-pear php-xml php-bcmath php-mbstring php-mcrypt php-php-gettext

2. Активиране на услугите

sudo systemctl enable httpd.service
sudo systemctl enable mariadb.service

3. Стартиране на услугите

sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl start mariadb.service

4. Защита на MariaDB

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

5. Отваряне на портове в защитната стена

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

5. Тест на компонентите

За да тествате PHP и Аpache създайте нов php скрипт

vi /var/www/html/phptest.php

И поставете следния код:
< ?php phpinfo(); ?>

След това можете да посетите моя адрес/phptest.php с браузър.

6. Инсталиране на phpMyAdmin
sudo yum install phpMyAdmin

7. Натройка на phpMyAdmin за позволяване на връзка

vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Коментирайте

<directory /usr/share/phpMyAdmin></directory>
 

и добавете

<directory /usr/share/phpMyAdmin>
    AllowOverride none
    Options none
    Require all granted
</directory>
 

Рестартирайте Apache
sudo systemctl restart httpd.service

И посетете
моя адрес/phpMyAdmin

С етикет: , , , , ,

CentOS 7 как да сменим името на сървъра

След инсталирането на домашния сървър реших да мъ сменя името в /etc/sysconfig/network. За мое учудване файла беше празен. Тогава си спомних, че от версия 7 CentOS започна да използва systemd. И файла е друг.
Новият файл е /etc/hostname

Неудобството при този метод е, че трябва да рестартирате сървъра за да приложите промяната.

Като по-удобна алтернатива можете да използвате Network Manager като стартирате nmtui.

Network Manager TUI

Смяна на името на сървър чрез Network Manager TUI

След това изпълнете:
systemctl restart systemd-hostnamed

Изпълнете hostname за да проверите смяната.

С етикет: ,

Как да създадем стартиращ USB ключ за инсталация на CentOS 7

CentOS 7 излезе и реших да го тествам на истински хардуер. За съжаление повечето от досегашните методи за създаване на стартиращ USB ключ от MS windows не функционират (виж цитата по-долу) или не разпознават коректно инсталационния диск в случая с Fedora LiveUSB Creator (който е от RHEL 7 Installation guide).

(Превод)Инсталационния образ на CentOS 7 има специални раздели, които (към юли 2014) повечето Windows инструменти НЕ трансферират коректно което води до неочаквани резултати при стартиране от USB ключ. Приложенията кото НЕ работят (за момента) са unetbootin и “universal usb installler”.

С използването на метода на пробите и грешките открих, че най-добрия инструмент за прехвърляне от ISO към USB ключ е Win32DiskImager.
Задайте пътя към ISO образа в image file(1), изберете буквата на USB ключа (2) и натиснете write(3).
win32diskimager
Сега сте готови за инсталация от USB ключ.

С етикет: , , ,

CentOS – как да деактивираме IPv6 без рестарт

Ако трябва да деактивирате IPv6, но не можете да рестартирате – ето командите за CentOS:

echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf

sysctl -p

С етикет: ,
Top